W ramach współpracy z zakresu ochrony środowiska proponuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez podmioty gospodarcze:

 • pozwoleń wodno-prawnych,
 • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 • pozwoleń w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • pozwoleń w zakresie demontażu pojazdów,
 • pozwoleń zintegrowanych,
 • przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji w zakresie środowiskowych uwarunkowań inwestycji,
 • pomagamy przy wypełnianianiu wniosków w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

       W ramach stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska:

 • informuje zakład o zmianach zachodzących w przepisach,
 • sprawuje nadzór nad ewidencją odpadów,
 • przygotowuje zbiorcze zestawienia danych o odpadach,
 • przygotowuje informacje oraz naliczamy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska,
 • przygotowuje informacje i naliczamy opłaty produktowe,
 • przygotowuje sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • przygotowuje sprawozdania w zakresie demontażu pojazdów,
 • przygotowuje wnioski do NFOŚ w zakresie demontażu pojazdów,
 • przygotowuje raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska.STRONA STARTOWA